Servo Motors

سروموتورها در دو نوع سرو موتورهای دورانی(سریAM3500,AM3000,AM2000)و سروموتورهای خطی (سریAL2000,AL3800) ارائه میشوند.

سروموتورهای دورانی رنج گشتاوری بین 0.18Nmتا 150Nmرا در بر میگیرند.

انتخاب آنها با توجه به گشتاور،دور نامی و وجود یا عدم وجود ترمز امکان پذیر است. بدیهی است که در صورت تمایل می توان آنها را به همراه Gearbox سفارش گذاری کرد.

سرو موتورهای خطی (Linear Motors) در رنج قدرتی 75Nتا 4200Nارائه می شوند و حداکثر سرعتی در رنج 2.5m/sتا 8m/sبا حداکثر شتاب 30g را دارا هستند.

(جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به www.beckhoff.com مراجعه فرمایید.)

تمــــــــاس باما

تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هشتم ، پلاک 8
تلــفن : 88675309 _ 88675308
دورنگار:88714142

info @nicmehr.com