درایو و سرو موتور

 

این شاخه از محصولات شامل انواع سرو دریواها، سرو موتورها و Stepper Motorهامی باشند. با توجه به این که همیشه در بحثهای کنترلی ماشین آلات چگونگی کنترل محورها و چگونگی ارتباط سرو درایوها با هسته اصلی کنترلی اهمیت ویژه ای دارد در این محصولات سرو درایوها همیشه با یک ارتباط فیلد باس ارائه می شوند و به سادگی در نرم افزارهای کنترلی قابل شناسایی، پارامتردهی و برنامه ریزی هستند.